Ekumenické bohoslužby

Křesťanské církve ve Svitavách zvou k ekumenickým bohoslužbám v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

  • čtvrtek 14. ledna v 17:30Domov na rozcestí, nám. T.G.M. 33
  • středa 20. ledna v 17:30 – Poličská 3 (včetně programu pro děti)

Z průvodního dopisu k letošnímu Týdnu modliteb:

„Zápas o jednotu Božího lidu musí mít konkrétní projevy a ekumenické modlitební bohoslužby jsou jedním z nich. Tentokrát nás budou spojovat modlitby za to, abychom jako křesťané naplňovali naše poslání hlásat mocné skutky Boží. Podíváme-li se na poslední kapitoly evangelií a na úvod knihy Skutků, pak nám zcela jednoznačně vynikají texty se společným imperativem, kdy Ježíš Kristus pověřuje své učedníky, aby šli, hlásali evangelium a byli jeho svědky. Jsou to výzvy, které nás nenechávají na pochybách, že by snad Kristus nechal hlásání evangelia pouze na diskuzi a dobrovolnosti apoštolů. Jeho pověření zní jasně: 

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Hlásat mocné skutky Boží nemají jen kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží dobroty a lásky, má být svědkem v místech, kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků Božích není jen záležitost několika horlivých křesťanů, je to poslání celé církve.“

PřílohaVelikost
pozvanka_tmzjk_2016.pdf35.02 KB