Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

Přijměte pozvání k lednovému setkání "třicátníků". V úterý 22. ledna od 8 hodin večer ve sborovém domě (Poličská 3).

Tématem, nad kterým jsme zváni přemýšlet je hněv. K tomu několik podnětů:

Genesis 4,1-7 (v překladu Efraima Sidóna):
A poznav Adam svou ženu Chavu, otěhotněla a porodila Kaina, řkouc: "Získala jsem muže s Hospodinem!" A ještě porodila jeho bratr, Hevela, a Hevel byl pastýřem stáda a Kain byl zemědělcem. Koncem dní pak Kain přinesl z plodů půdy moučnou oběť Hospodinu. A též Hevel, také on přinesl z prvorozených svého stáda a z jejich tuku, a Hospodin přihlédl k Hevelovi a k jeho oběti. Ke Kainovi a jeho oběti však nepřihlédl, což Kaina velice rozpálilo a poklesly mu tváře. Hospodin řekl Kainovi: "Proč tě to rozpálilo a proč ti poklesly tváře? Není povznášející jednat dobře? Nebudeš-li jednat dobře, u vchodu číhá hřích a touží po tobě, ovládneš ho?"

Numeri 32,13:
Tehdy vzplanul Hospodin proti Izraeli hněvem a čtyřicet let jim dal bloudit po poušti, dokud nezaniklo celé to pokolení, které se dopouštělo toho, co je zlé v Hospodinových očích.

Efezským 4,26n:
'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.

---

Existuje spravedlivý hněv? Jak zápasíme s vlastním hněvem?