Závist bude tématem říjnových třicátníků

Přijměte pozvání k setkání "cátníků" - v pondělí 29.října od 8 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Na minulém setkání jsme zápasili s leností, tentorkát se utkáme se závistí. Pár podnětů k promýšlení níže.

Genesis 3, 4-6 (v překladu Efraima Sidona):

Had však ženě řekl: Nezemřete! Bůh však ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vám otevřou oči, a znajíce dobro a zlo, budete jako Bůh!"

Žena viděla, že je ten strom dobrý k snědku, že je požitkem pro oči a že je to strom žádoucí rozumu, vzala z jeho plodů, jedla a dala též svému muži a on jedl.

Tertulián:

"Původ nespokojenosti vidím v ďáblovi. Ten byl od počátku nespokojený a naštvaný že Bůh dal celý svět svému stvoření, člověku. A ďábel člověku záviděl. To byl hlavní důvod, proč ho pokoušel a proč ho sváděl. Šel k ženě a ta byla po rozhovoru naplněna duchem infikovaným nespokojeností. A tak to šlo dál."

Kam až to došlo, či kam to dochází? Jak duch infikovaný nespokojeností ovlivňuje nás? A co je opakem závisti? Přijďte sdílet.

Obrázek: Závist v pojetí Jacoba Mathama, 1587, převzato z Wikipedie