Z Žalmu třicátého sedmého

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům,
nezáviď těm, kdo jednají podle.

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.

Odlož hněv a zanech rozhořčení,
nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, 
neboť zlovolníci budou vymýceni,
ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Viděl jsem krutého svévolníka:
rozpínal se jako bujné křoví; 
odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.

Přidržuj se bezúhonného,
hleď na přímého;
pokojný muž bude mít potomstvo.